Cześć,

poniżej przedstawiamy umowę kliencką jaka jest wymagana do uczestniczenia programie PRO Kid przez Twoje dziecko. Prosimy o wypełnienie poniższych formularzy poprawnymi danymi oraz przeczytania treści umowy dostępnej pod nimi.

Po weryfikacji przez nasz personel zostanie przesłana do Ciebie odpowiednia wiadomość e-mail o statusie takiej weryfikacji. Chcemy zachować sterylną społeczność naszego programu oraz ochronę waszych danych osobowych więc trzeba poczekać na potwierdzenie rejestracji. Po akceptacji będziesz mieć możliwość subskrypcji programu dla Twojego dziecka poprzez panel strony.

W przypadku problemów napisz do nas na pro.kid.trenerowo@gmail.com.
Dziękujemy za wybranie programu PRO Kid, ekipy Trenerowo.pl 

Umowa na prowadzenie zajęć ruchowych “Pro Kid”

Umowa zawarta w Poznaniu pomiędzy:  Firmą Synergia Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  (dalej zwana “ProKid”), KRS: 0000627871  |  NIP: 5030079405  |  Regon: 364937147 Kapitał zakładowy: 5 000,00 ZŁ Adres: Nowy Dwór 50, 87-410 Kowalewo Pomorskie Email: pro.kid.trenerowo@gmail.com Strona: https://trenerowo.pl/pro-kid/ Telefon: +48 795 309 320  |  +48 793 785 920 reprezentowaną przez Artura Zakrzewskiego, a:
Dane rodzica lub opiekuna prawnego (zwany dalej RODZICEM)
Dane dziecka (zwany dalej DZIECKIEM)
1. Strony podpisują umowę w celu umożliwienia Dziecku uczestnictwa w zajęciach ruchowych “Pro Kid" w Przedszkolu (dalej “Zajęcia”), dzięki którym dziecko będzie mogło uczestniczyć w aktywność ruchowej korzystnie wpływającej na jego rozwój psychofizyczny.

2. ProKid zobowiązuje się do:
2.1. Prowadzenia Zajęć
2.2. Dostarczenia sprzętu niezbędnego do prowadzenia Zajęć
2.3. Prowadzenia zajęć przez odpowiednio wyszkolonych instruktorów ProKid (dalej “Instruktorzy”).
2.4. Zapewnienia Rodzicowi dostępu do platformy Trenerowo.pl. Z wykorzystaniem podanego adresu email ProKid prześle login i hasło do logowania, a Rodzic uzyska na platformie możliwość:
2.4.1. Sprawdzenia obecności i śledzenia postępów Dziecka na zajęciach,
2.4.2. Komunikacji z Instruktorami oraz otrzymywania wiadomości od Instruktorów ProKid,
2.4.3. Dokonywania płatności za udział Dziecka w zajęciach.

3. Rodzic zobowiązuje się do:
3.1. terminowego regulowania płatności za uczestnictwo Dziecka w Zajęciach
3.2. poinformowania ProKid, przed udziałem Dziecka w Zajęciach, o wszelkich schorzeniach i dolegliwościach dziecka (w tym chorobach przewlekłych), mogących mieć wpływ na udział dziecka w zajęciach,
3.3. do punktualnego odbierania Dziecka po zajęciach, w przypadku, gdy po zajęciach, Dziecko nie wraca pod opiekę Przedszkola,
3.4. do zapewnienia Dziecku odzieży sportowej (koszulka + spodenki/spodnie dresowe) oraz butów sportowych, niezbędnych do brania udziału w Zajęciach,

4. Rodzic oświadcza, że:
4.1. ma świadomość ryzyka związanego z uczestnictwem Dziecka w zajęciach ruchowych i związanych z tym możliwości powstania kontuzji, czy infekcji, mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa, wytycznych przeciwepidemicznych i stosowania właściwej metodyki prowadzenia zajęć,
4.2. Dziecko posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne oraz NNW (np. NFZ),
4.3. Zapoznał się z programem zajęć i nie wnosi zastrzeżeń.

5. ProKid oświadcza, że:
5.1. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą Instruktorów i sprzętem,
5.2. Posiada autorską metodykę prowadzenia zajęć, która pozwala na nabycie nowych umiejętności, nawyków przez dziecko i posiada pozytywny wpływ na rozwój dziecka,

6. Zasady prowadzenia zajęć:
6.1. Program realizowany jest podczas Zajęć organizowanych raz w tygodniu. Czas trwania jednych zajęć to 30 minut,
6.2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć, zawartym w panelu Rodzica na platformie ProKid, Uwaga: harmonogram może ulec zmianie,
6.3. Terminy zajęć ustalane są z Przedszkolem,
6.4. W przypadku odwołania zajęć́ z winy ProKid, ProKid zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć́ w innym terminie, zaakceptowanym przez dyrekcję Przedszkola,
6.5. W razie braku uczestnictwa Dziecka w zajęciach, ProKid po uzgodnieniu z dyrekcją Przedszkola może zapewnić możliwość odrobienia zajęć w innym terminie lub innej grupie - Zgłoszenie chęci odrobienia zajęć powinno nastąpić przez platformę ProKid nie później niż 7 dni od daty nieobecności Dziecka na Zajęciach,
6.6. ProKid w razie braku możliwości realizacji programu Zajęć na terenie Przedszkola z przyczyn niezależnych od ProKid (wojna, klęski żywiołowe, epidemie, pandemie, zarządzenia władz państwowych), zapewni Dziecku możliwość skorzystania z Zajęć online, poprzez dostarczenie Rodzicowi informacji na temat sposobu korzystania z takiej możliwości,

7. Płatności
7.1. Rodzic będzie dokonywał stałej opłaty za Zajęcia w kwocie __ zł miesięcznie brutto przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do 30-go czerwca 2024 roku,
7.2. Rodzic dokona płatności z góry do 10-go dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie,
7.3. Płatności można dokonywać:
7.3.1. za pomocą platformy ProKid
7.3.2 na konto bankowe Pro Kid nr konta 87 1140 2004 0000 3302 7632 6430. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, nazwa przedszkola, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata: np. Anna Kowalska, przedszkole nr 1 październik 2023,
7.4. Brak terminowej wpłaty upoważnia ProKid do niedopuszczenia Dziecka do udziału w zajęciach.

8. Zasady współpracy.
8.1. Strony mogą wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dopuszczalna jest forma pisemna lub na adres email podany w umowie.
8.2. W przypadku zawarcia umowy na odległość, Rodzic ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. W celu odstąpienia od Umowy, Rodzic powinien złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej. . Do zachowania terminu, o którym mowa ust. 4, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług przez ProKid, rozumianego jako przystąpienie Dziecka do pierwszych Zajęć, Rodzic zrzeka się prawa do 14-dniowego okresu odstąpienia od Umowy.
8.3 ProKid może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
8.3.1. Zaistnieją przeszkody, które będą znacząco utrudniały prowadzenie zajęć w Przedszkolu,
8.3.2. Rodzic posiada zaległości w płatnościach,
8.3.3. Stan zdrowia Dziecka lub jego zachowanie na Zajęciach powoduje, że dalsze uczestnictwo Dziecka w zajęciach stanowi zagrożenie utraty zdrowia dla Dziecka lub innych uczestników Zajęć.

9. Dane osobowe
9.1. Rodzic wyraża zgodę na utrwalanie wizerunku dziecka w trakcie zajęć w formie zdjęć i filmików, które będą umieszczane w prywatnej (dostępnej dla Rodziców) części platformy ProKid.
9.2. Rodzic wyraża zgodę / nie wyraża zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka w celach promocji usług ProKid.
9.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO, a ProKid jest Administratorem Danych Osobowych pozyskanych do celów realizacji niniejszej umowy, zgodnie z polityką prywatności ProKid, dostępną na stronie panelprokid.trenerowo.pl, która określa informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i usuwania danych.
9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z usług ProKid.
9.5. Rodzicowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, jak również do wniesienia w każdym momencie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9.6. W każdej chwili Rodzic może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres pro.kid.trenerowo@gmail.com.